NEC

Warunki nabycia używanych projektorów

(wersja luty 2013)

1. Zakres

 1. Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do każdej sprzedaży używanych projektorów do ReBeam GmbH („NEC ReTrade“) za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Więcej informacji na temat ReBeam jest dostępnych w zakładce „O NEC ReTrade / Dodatkowe informacje" na stronie www.nec-retrade.com
 2. Wszystkie transakcje podlegają niniejszym warunkom. Odmienne porozumienia są ważne jedynie wówczas, gdy zostały potwierdzone przez NEC ReTrade na piśmie.
 3. Jeżeli jesteś sprzedawcą i masz pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z NEC ReTrade pisząc na adres: info@nec-retrade.com.

2. Umowa

 1. NEC ReTrade skupuje urządzenia przedstawione na stronie internetowej zarówno od osób prywatnych, jak i od firm („sprzedawca”).
 2. Przez wybranie marki i modelu projektora na stronie internetowej oraz pełne i prawidłowe opisanie stanu rzeczonego urządzenia z wykorzystaniem rozwijanego menu dostarczonego przez NEC ReTrade, sprzedawca oferuje NEC ReTrade sprzedaż urządzenia po cenie wskazanej na stronie internetowej.
 3. Oferta sprzedawcy jest wiążąca.
 4. Tylko osoby fizyczne i prawne mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą się rejestrować na stronie www.nec-retrade.com. Osoby niepełnoletnie nie mogą rejestrować się do usług NEC ReTrade.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać sprzedawane urządzenie. W każdym przypadku musi ono przybyć do punktu NEC ReTrade w ciągu 14 dni od złożenia oferty.
 6. NEC ReTrade potwierdzi sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, że urządzenie zostało otrzymane i sprawdzone. Nie stanowi to jeszcze przyjęcia oferty.
 7. NEC ReTrade może przyjąć ofertę w ciągu 7 dni od otrzymania urządzenia. Oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie złożone w formie wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, która zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez sprzedawcę w toku procedury.
 8. Jeżeli rzeczywisty stan urządzenia różni się od opisu przedstawionego przez sprzedawcę, NEC ReTrade nie przyjmie oferty. To samo ma zastosowanie, jeżeli urządzenie nie przybędzie do NEC ReTrade w ciągu 14 dni od złożenia oferty. NEC ReTrade zastrzega sobie prawo do złożenia nowej oferty sprzedawcy na podstawie aktualnych informacji na stronie internetowej.
 9. Sprzedawca może wyraźnie przyjąć albo odrzucić tą ofertę. Jeżeli sprzedawca nie odrzuci wyraźnie tej oferty w ciągu 5 dni roboczych, oferta zostanie uznana za przyjętą na nowych warunkach. NEC ReTrade wyraźnie wyjaśni sprzedawcy, że brak odpowiedzi na wiadomość e-mail będzie uznawany za przyjęcie oferty. Jeżeli Sprzedawca odrzuci ofertę, NEC ReTrade odeśle urządzenie do sprzedawcy. Jest to bezpłatne dla sprzedawcy.
 10. Jeżeli sprzedawca jest osobą prywatną, wszystkie ceny będą obejmować właściwy podatek VAT.

3. Wysyłka

 1. Urządzenie musi przybyć do NEC ReTrade w ciągu 14 dni od złożenia oferty. Urządzenie musi rzeczywiście przybyć do NEC ReTrade w ciągu tych 14 dni.
 2. Wysyłka urządzenia jest bezpłatna dla sprzedawcy, jeżeli wykorzystuje się Etykietę Wysyłkową UPS dostarczoną za pośrednictwem wiadomości e-mail przez NEC ReTrade.
 3. Urządzenia mogą być wysyłane również za pośrednictwem innych firm wysyłkowych. W takim przypadku koszt zostanie pokryty przez sprzedawcę.
 4. Proszę nie przesyłać żadnych paczek bez uiszczonej opłaty. NEC ReTrade odmówi przyjęcia paczki, jeżeli opłata za przesyłkę nie została uiszczona. Wszystkimi wynikłymi z tego tytułu kosztami zostanie obciążony nadawca.
 5. Urządzenie musi zostać przesłane w odpowiednim opakowaniu. Informacje na ten temat zostaną zawarte w wiadomości e-mail, jaka zostanie przesłana Państwu przez NEC ReTrade w celu potwierdzenia sprzedaży.
 6. Sprzedawca będzie ponosić ryzyko utraty lub uszkodzenia podczas transportu do momentu przekazania paczki przez firmę wysyłkową do NEC ReTrade. 

4. Stan urządzeń

 1. Opis przedstawiony przez sprzedawcę w trakcie procedury ofertowania na stronie internetowej stanowi część umowy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego wskazania stanu urządzeń. NEC ReTrade dostarcza rozwijane menu, w jakim sprzedawca winien dokonać wyboru w trakcie procedury sprzedaży online.  NEC ReTrade chce podkreślić, że informacje przekazane przez sprzedawcę mają istotne znaczenie dla obliczenia ceny.
 3. Terminologia używana przez NEC ReTrade opiera się na ogólnym uzusie językowym, dla jasności większość terminów została wyjaśniona na stronie internetowej w zakładce FAQ.

5. Warunki płatności

 1. Jeżeli oferta zostanie przyjęta, cena zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od otrzymania urządzenia. Czasów realizacji usług przez banki i pocztę nie wlicza się do tego terminu i NEC ReTrade nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Płatności będą dokonywane wyłącznie w formie przelewów bankowych na rachunki w Unii Europejskiej, za pośrednictwem usługi PayPal albo czeku. Inne metody płatności, w szczególności płatności gotówkowe, nie są możliwe.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest upewnić się, że podane przez niego dane do płatności są prawidłowe. NEC ReTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z błędnych danych do płatności.

6. Własność

 1. Przez złożenie oferty NEC ReTrade, sprzedawca potwierdza, że jest pełnoprawnym właścicielem urządzenia, jakie ma zostać sprzedane oraz, że jest uprawniony do przeniesienia własności na NEC ReTrade albo, że sprzedaż i przeniesienie własności odbywają się za wiedzą i zgodą właściciela.
 2. Sprzedawca potwierdza, że nie istnieją żadne prawa stron trzecich, które przeciwstawiałyby się sprzedaży lub przeniesieniu własności.
 3. Sprzedawca przejmie na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich dotyczących praw, jakie mogą im przysługiwać do urządzenia.
 4. Własność przechodzi w momencie przyjęcia oferty przez NEC ReTrade albo – jeżeli oferta jest składana przez NEC ReTrade – w chwili przyjęcia oferty przez sprzedawcę. 

7. Odpowiedzialność

 1. Wszystkie roszczenia odszkodowawcze sprzedawcy są wyłączone. Nie ma to zastosowania do roszczeń sprzedawcy wynikających ze szkód dotyczących życia, ciała, zdrowia albo naruszenia fundamentalnych obowiązków umownych (obowiązki kardynalne), jak również odpowiedzialności za inne szkody spowodowane przez celowe lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązku NEC ReTrade albo osób działających w imieniu NEC ReTrade. Fundamentalne obowiązki umowne to takie, które umożliwiają wykonanie umowy zakupu.
 2. W razie naruszenia fundamentalnych obowiązków umownych, odpowiedzialność NEC ReTrade za szkody zostanie ograniczona do przewidywalnej szkody, typowej dla umowy, jeżeli została ona spowodowana drobnym zaniedbaniem. Nie ma to zastosowania do roszczeń sprzedawcy związanych ze szkodą dotyczącą życia, ciała lub zdrowia.
 3. Ograniczenia przewidziane w paragrafie 1 i 2 mają również zastosowanie na korzyść osób działających w imieniu NEC ReTrade, jeżeli roszczenia są kierowane bezpośrednio przeciwko nim.

8. Wykorzystanie danych osobowych sprzedawcy i ochrona danych

 1. NEC ReTrade będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe sprzedawców, w szczególności imię, nazwisko, adres, miejscowość informacje dotyczące konta PayPal albo konta bankowego, numer telefonu i adres e-mail. Dane te, zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych oraz prawem telekomunikacyjnym będą wykorzystywane tylko do realizacji zakupów oraz w przypadkach wskazanych poniżej.
 2. NEC ReTrade będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko do celów technicznego administrowania stronami internetowymi oraz w celu spełniania Państwa życzeń i żądań.
 3. NEC ReTrade nie będzie przekazywać żadnych danych stronom trzecim, chyba że sprzedawca wyraził na to zgodę. Dane będą ujawniane organom państwowym tylko wówczas, gdy istnieje taki prawny obowiązek. Pracownicy NEC ReTrade zobowiązani są traktować Państwa dane jako poufne.
 4. Sprzedawca ma, między innymi, prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat tego, jakie dane na jego temat są przechowywane, jak również prawo do skorygowania tych danych, ich usunięcia albo zablokowania dostępu do nich. W celu wykonania tych praw, w szczególności praw do uzyskania informacji, proszę skierować swoje pisemne zapytanie, ze wskazaniem swojej tożsamości, na adres: NEC ReTrade, C/O ReBeam GmbH, Skalitzer Str. 100, 10997 Berlin, Niemcy.
 5. Strona internetowa www.nec-retrade.com oraz inne strony (podstrony, usługi partnerskie) NEC ReTrade korzystają z serwisu analizy sieciowej. Usługa ta wykorzystuje „Cookies" tzn. niewielkie informacje przechowywane przez Państwa wyszukiwarkę na twardym dysku Państwa komputera, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystania ze strony NEC ReTrade (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane do serwisu analizy i będą tam przechowywane. Serwis analizy sieciowej wykorzysta te informacje w celu przeanalizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej w celu utworzenia raportów na temat aktywności strony internetowej dla właścicieli strony oraz w celu dostarczania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub z Internetu. Informacje te mogą zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane zgodnie z prawem albo jeżeli dane te są przetwarzane przez strony trzecie w imieniu serwisu analizy. Użytkownicy strony NEC ReTrade mogą uniemożliwić instalację cookies za pomocą odpowiednich funkcji oprogramowania Państwa przeglądarki. NEC ReTrade podkreśla, że w tym przypadku możecie Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

9. Potwierdzenie oświadczenia o ochronie danych

Sprzedawca niniejszym wyraźnie potwierdza, że wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz przekazywanie jego danych osobowych, w zakresie wskazanym powyżej (paragraf 8), przez NEC ReTrade. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, ze skutkiem począwszy od momentu takiego odwołania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych albo chcecie uzyskać do nich dostęp, skorygować je albo usunąć, proszę skontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych:

NEC ReTrade
C/O ReBeam GmbH
Skalitzer Str. 100
10997 Berlin
Niemcy

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa między NEC ReTrade a sprzedawcą podlega prawu niemieckiemu. Przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakupu są wyłączone.
 2. Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego albo odrębnym funduszem prawa publicznego, wówczas wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich rodzajów postępowań wynikających bezpośrednio albo pośrednio z niniejszej umowy jest miejsce właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przez NEC ReTrade w chwili zawarcia umowy. To samo ma zastosowanie, jeżeli sprzedawca nie ma żadnego ogólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec albo jeżeli sprzedawca po zawarciu umowy zmieni swoje stałe lub zwyczajowe miejsce zamieszkania na miejsce poza Republiką Federalną Niemiec albo jeżeli jego stałe lub zwyczajowe miejsce zamieszkania nie jest znane w chwili składania pozwu.
 3. Odnośnie do roszczeń wzajemnych, miejscem jurysdykcji i wykonania jest Berlin, o ile porozumienie w tym zakresie jest dopuszczalne przez prawo.